آمار خودپردازها در جهان Tag

خودپرداز

آخرین آمار رسمی ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیک

 

طبق آخرین آمار بانک مرکزی، تحت عنوان «آمار ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیک تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۵»  در مجموع ۴۱۸۰۰ دستگاه خودپرداز در ایران در حال ارائه خدمت به مردم هستند .